Paano Maligtas (How to Be Saved from Sin and Hell)

Paano Magtamo ng Buhay na Walang Hanggan

Ang Biblia ay Salita ng Diyos. Ito ay kinasihan at iningatan ng Diyos sa gayon ay maaari nating malaman ang plano ng Diyos tungkol sa kaligtasan at para sigurado na maaaring magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong at Tagapagligtas na si Jesu-Cristo.

1. Kailangan mong mapagtanto na ikaw ay makasalanan.
"Sapagka't ang lahat ay nangagkasala nga, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos." (Mga Taga-Roma 3:23). Ang kasalanan ay hindi lamang isang bagay ng hindi pagiging perpekto. Ito ay paglabag ng kautusan ng Diyos, tunay na tayong lahat ay nagkasala laban sa banal na Diyos. Sa pamamagitan ng likas nating kakanyahan at pagpili ang lahat ng tao ay makasalanan (tingnan din ang Maga Taga-Roma 3:10; 5:12). Ang problema sa sangkatauhan ay hindi edukasyon, kapaligiran, o pera. Ang problema ay kasalanan. Kaibigan, nakikita mo ba ang katotohanan na ikaw ay makasalanang tao?

2. Kailangan mong mapagtanto na may parusa ang kasalanan.
"Sapagka't ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan ..." (Mga Taga-Roma 6:23a). Mayroong ilang mga resulta ng kasalanan tulad ng krimen, pisikal na kamatayan, at kahihiyan. Subalit, may ay isang tunay na parusa sa kasalanan at iyon ay espirituwal na kamatayan sa isang apoy na walang hanggang. Ito ay tiyak na dahil ang sabi ng Panginoong Jesus mismo ay ganito: "Kung magkagayo'y sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at apoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kaniyang mga anghel" (Mateo 25:41). Ang dagat-dagatang apoy ay ang panghuling patutunguhan ng lahat ng mga di-nagsisising makasalanang tao (tingnan din sa Apocalipsis 21: 8).

3. Ang Panginoong Jesus ay namatay, inilibing, at muling nabuhay ayon sa banal na kasulatan, para sa iyo.
"Datapuwa't pinatutunayan ng Dios ang Kanyang pag-ibig patungo sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin" (Mga Taga-Roma 5: 8). Noong ipinako ang Panginoong Jesus sa krus, kinuha Niya sa Kanyang sarili ang hatol ng Dios para sa iyong mga kasalanan. binayaran Niya ang multa ng iyong mga kasalanan. Siya ay muling nabuhay sa ikatlong araw matagumpay laban sa kasalanan at kamatayan (tingnan din sa 2 Corinto 5:21; Juan 3:16).

4. Dapat kang magsisi ng kasalanan at sa sarili, at magtiwala ka kay Cristo lamang bilang iyong Tagapagligtas.
"Sapagka't ang sinomang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas" (Mga Taga-Roma 10:13). Walang simbahan, sakramento, o mabubuting gawa ay maaaring kailanman magdadala sa iyo sa Langit; lamang ang maaari ay ang Panginoong Jesus. Magtiwala sa Kanya ngayon, at sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya ay tanggapin Siya bilang iyong Tagapagligtas (tingnan din sa Lucas 13:3; Juan 1:12; Mga Gawa 3:19; Mga Taga-Efeso 2:8-9). Pagsisihan mo ang kasalanan, ang mga maling paniniwala, at pagaasa sa sarilii, mabubuting gawa o mga relihiyosong tradisyon. Sumampalataya ka kay Jesus. Huwag sa sarili, o sariling pamamaraan. Si Jesu-Cristo lamang ang inyong sampalatayanan.

Obserbahan ang mga pangako ng Panginoon Jesu-Cristo:

Juan 1:12 “Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan:”

Juan 5:24 “Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang dumirinig ng aking salita, at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan, at hindi mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na mula sa kamatayan tungo sa buhay.”

Juan 6:35 “At sinabi sa kanila ni Jesus, Ako ang tinapay ng buhayan: ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom, at ang sumasampalataya sa akin kailan ma'y hindi mauuhaw.”

Juan 6:47 “Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan.”

Juan 14:6 “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.”

Maaari mong ilagay ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo ngayon, maaari kang maligtas mula sa parusa ng kasalanan at hugasan sa Kanyang mahalaga at banal na dugo. Kung ngayon ikaw ay nakatanggap ng Panginoong Jesu-Cristo bilang iyong personal na Tagapagligtas mangyaring mag-email sa akin, Gusto kong marinig ang tungkol dito.

(English)

How to Gain Eternal Life

The Bible is God's Word.  It is inspired and preserved by God so that we may know for sure that we can have eternal life through the Lord Jesus Christ.

1.  You must realize that you are a sinner.
"For all have sinned and come short of the glory of God." (Romans 3:23).  Sin is not just a matter of not being perfect.  It is breaking God's law, we have truly offended a holy God.  By nature and choice we are are all sinners (see also Romans 3:10; 5:12).  The problem with mankind is not education, environment, or money.  The problem is sin.

2.  You must realize the penalty of sin.
"For the wages of sin is death..." (Romans 6:23a).  There are several results of sin such as crime, physical death, and shame.  However, there is an ultimate penalty for sin and that is spiritual death in an eternal Hell.  This is certain because the Lord Jesus Himself said so:  "Then shall He say unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels" (Matthew 25:41).  Hell is the final destination for all unrepentant sinners (see also Revelation 21:8).

3.  The Lord Jesus died, was buried, and rose again according to the Scriptures, for you.
"But God commendeth His love towards us, in that while we were yet sinners, Christ died for us" (Romans 5:8).  When the Lord Jesus hung on the cross, He took on Himself the judgment of God for your sins.  He paid the penalty for your sins.  He rose on the third day triumphant over sin and death (see also 2 Corinthians 5:21; John 3:16).

4.  You must turn from sin and self, and trust in Christ alone as your Savior.
"For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved" (Romans 10:13).  No church, sacrament, or good works could ever take you to Heaven; only the Lord Jesus can.  Trust Him today, and by repentance and faith receive Him as your Savior (see also John 1:12).

You can place your faith on the Lord Jesus Christ today, you can be saved from the penalty of sin and washed in His precious blood.  If today you have received the Lord Jesus Christ as your personal Savior please email me, I would love to hear about it.

No comments: